Museo Nacional d'Art de Catalunya un museu, 1000 anys d'art
Normes per a la visita

Durant la visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya (en endavant MNAC) és obligatori respectar les normes establertes en aquest document, aprovat per la Comissió Delegada del Museu, en data 13 de maig de 2010.

Accedir a les instal·lacions del MNAC implica l’acceptació d’aquestes normes.

 • El visitant haurà de mantenir l’ordre i evitar, en qualsevol moment, produir perill o malestar, dificultar el normal desenvolupament de les activitats o deteriorar les instal·lacions dels espais públics del MNAC, i té el deure de vetllar per les obres d’art i pel Museu, ja que és patrimoni de tothom.
 • El MNAC pot exercir el dret d’admissió si el visitant incompleix les normes establertes en el moment d’accedir a les instal·lacions o quan es trobi ja fent la visita.
 • No es pot accedir a espais, àrees o dependències del Museu reservats i degudament senyalitzats amb cartells i/o catenàries.
 • El públic està sotmès a un control de bosses, paquets, equipatges, efectes personals i a videovigilància. En cas de detecció d’un objecte prohibit, pot ser denegat l’accés.
 • L’accés a les col·leccions no és lliure i cal adquirir el bitllet d’entrada, segons les tarifes vigents aprovades pel Patronat del Museu.

El Museu es reserva el dret de modificar aquestes condicions d’accés.

 

Àmbit d’aplicació d’aquesta normativa

Les persones

 1. 1.- Els visitants del MNAC.
 2. 2.- Tota persona o grup autoritzat a utilitzar certs espais del Museu per a reunions, recepcions, conferències, concerts, espectacles o cerimònies diverses.
 3. 3.- Tota persona aliena al Museu, present a l’establiment, encara que sigui per raons professionals.

En tot moment, els visitants estan obligats a avenir-se a les indicacions del personal d’atenció al públic, del personal de seguretat, així com del personal del Museu degudament acreditat. Qualsevol excepció a aquesta normativa ha d’estar autoritzada pel Museu, amb les fórmules que siguin pertinents en cada cas.

Els espais

 1. 1.- Els espais d’accés, constituïts per les rampes externes, el pòdium i les zones enjardinades annexes.
 2. 2.- Els espais d’acollida, que comprenen el conjunt de les zones obertes al públic a l’interior de l’edifici, situades abans dels controls d’accessos a les col·leccions.
 3. 3.- Els espais de les col·leccions, que comprenen els espais oberts al públic situats després dels controls d’accessos a les col·leccions, on es troben les obres d’art, i la Biblioteca.
 4. 4.- Els espais no públics del Museu: oficines, reserves, magatzems, etc.

 

Condicions d’accés als espais públics

Horaris

Els espais exteriors d’accés al Museu poden ser tancats al públic per disposició de la Direcció del Museu.

Els espais d’acollida i les col·leccions estan oberts en els horaris que determina la Direcció del MNAC. La Biblioteca organitza el seu horari en funció de l’època de l’any.

La venda de bitllets d’entrada finalitza 30 minuts abans del tancament del Museu.

La sortida del públic (buidatge) dels espais de les col·leccions comença 15 minuts abans del tancament del Museu, i, a partir d’aquest moment, ja no es permet l’ingrés a les sales. Excepcionalment, es pot deixar accedir a una sala si es tracta de visitants que estan finalitzant la visita.

Cal que tots els visitants del MNAC hagin sortit de l’edifici a l’hora del tancament.

Es pot demanar als visitants que abandonin les sales abans de l’hora establerta per al tancament oficial, si les condicions ho requereixen.

La Direcció del Museu pot modificar, excepcionalment, aquests horaris per esdeveniments especials.

Tarifes

El Patronat del MNAC és qui fixa el preu dels bitllets d’entrada a les col·leccions, activitats, del lloguer d’espais i els seus descomptes genèrics.

Fora dels períodes de gratuïtat (jornades de portes obertes, primer diumenge de mes, etc.), l’ingrés i la circulació pels espais de col·leccions del Museu durant les hores d’obertura al públic estan subjectes a la possessió d’un bitllet d’entrada emès pel MNAC.

El bitllet d’entrada general és vàlid per a dos dies en el termini d’un mes a partir de la data de compra.

Les entrades gratuïtes, invitacions, entrades de grups i entrades a les exposicions temporals valen per a un sol dia.

Els bitllets d’entrada de segon dia, els passis de qualsevol tipus vàlids per visitar el Museu, les invitacions de qualsevol tipus vàlides per visitar el Museu, l’abonament anual i altres carnets que, en general, permetin l’accés a les col·leccions, han d’anar acompanyats d’un bitllet d’entrada amb la data del dia de la visita, que és facilitat al taulell d’informació.

L’import del bitllet d’entrada és retornat només en els casos següents:

 • 1 · En el cas que el Museu no accepti l’accés, aplicant el dret d’admissió, d’alguna persona que ja hagi abonat l’entrada.
 • 2 · En el cas que alguna activitat o exposició prepagada hagi estat suspesa i no s’hagi informat degudament d’aquesta suspensió.

Els bitllets d’entrada s’han de mostrar:

 • 1 · Per accedir a cada espai de les col·leccions.
 • 2 · Al personal d’atenció al públic i/o de seguretat que ho requereixi.
 • 3 · Al personal del Museu degudament acreditat que ho sol·liciti.

El tancament ocasional d’alguna sala del Museu no dóna dret a cap descompte ni al reemborsament de l’import de l’entrada.

Guarda-roba

El Museu disposa d’un servei de guarda-roba per dipositar peces d’abric i objectes no permesos a les sales de les col·leccions (paraigües, bosses grans, motxilles i tots els objectes de dimensions superiors als 35 x 35 x 25 cm) com a norma general, atès que pot haver-hi excepcions a criteri dels responsables de la gestió de públic o els responsables de seguretat.

El guarda-roba i els armaris són d’ús exclusiu dels visitants del Museu.

El guarda-roba i els armaris són gratuïts durant les hores d’obertura del Museu.

El Museu no es fa responsable de cap article dipositat al guarda-roba.

Es lliura un número com a resguard que s’intercanviarà per les pertinences un cop retornat, amb independència de qui sigui el portador del número. No és obligació del Museu reconèixer els propietaris dels efectes dipositats. L’únic document vàlid per recuperar els objectes dipositats és el número de resguard. En cas de pèrdua del número, cal identificar-se al guarda-roba i donar proves per reconèixer els efectes dipositats. Si la persona no es pot identificar, Seguretat s’encarregarà de comprovar la propietat dels objectes.

Els objectes de valor com ara diners, talons bancaris, xecs de viatge, joies i documentació no poden ser dipositats al guarda-roba. No respectar aquesta norma allibera el Museu de qualsevol responsabilitat en la custòdia.

Per motius d’higiene i/o seguretat, el personal del guarda-roba pot rebutjar l’acceptació d’un article, especialment animals, menjar, begudes i plantes.

Per evitar haver d’esperar per utilitzar el servei de guarda-roba, el Museu recomana, dins el possible, no portar cap d’aquests articles en visitar el MNAC.

El Museu no es farà responsable del deteriorament o dels desperfectes que puguin patir els objectes fràgils que hi hagi a l’interior de les bosses i dels equipatges custodiats.

Tot dipòsit al guarda-roba i als armaris ha de ser retirat el mateix dia, abans del tancament del Museu. Si no és així, aquests objectes seran retirats pel servei de seguretat i guardats durant quinze dies com a objectes perduts. Després d’aquest període, s’aplicarà el protocol general establert per als objectes perduts.

En casos especials, el Museu pot decidir deixar entrar certs articles a les sales, col·locats seguint les indicacions del personal d’atenció al públic o seguretat (per exemple, motxilles carregades al davant).

Hi ha disponibles, sense càrrec, cadires de rodes i cotxets per a infants al guarda-roba del Museu. El correcte ús de les cadires i dels cotxets és responsabilitat del visitant, així com el transport i la seguretat de l’usuari. El Museu no disposa de personal d’acompanyament.

Botiga/llibreria

La Botiga/llibreria està oberta en els horaris establerts per la Direcció del MNAC.

No es permet l’accés a la Botiga/llibreria a menors d’edat no acompanyats per adults.

Cafeteria i restaurant

El Museu disposa dels serveis de restaurant i cafeteria.

 

Protecció de persones, béns, obres i edifici

Per tal de facilitar la protecció de les persones, els béns, les obres d’art i l’edifici i no alterar el bon transcurs de la visita al Museu, és obligatori respectar les següents normes de convivència.

La col·laboració de tots és molt valuosa per ajudar a protegir les obres d’art per a les generacions futures.

El que no es pot fer:

Abans d'entrar

 • Accedir descalç, completament o parcialment nu (a excepció de les activitats específiques que organitzi el MNAC).
 • Accedir sota els efectes de l’alcohol o qualsevol tipus d’estupefaent.
 • Introduir bicicletes, monopatins o patins.
 • Accedir amb animals (excepte gossos d’acompanyament).
 • Portar armes de qualsevol mena o objectes que puguin fer-se servir com a tal (excepte en els casos establerts).
Dins l'edifici
 • Menjar i/o beure en espais no habilitats al respecte.
 • Fumar. El museu és un espai sense fum.
 • Córrer.
 • Produir sorolls innecessaris (utilitzar aparells de ràdio i altres aparells elèctrics) o comportar-se de manera que es pugui molestar altres visitants.
 • Enfilar-se o recolzar-se a les parets i estirar-se a terra o seure a les escales impedint el pas.
 • Fer fotografies amb flaix (o focus) i/o trípode a les zones públiques del Museu, incloses les sales de les col·leccions.
 • Fer fotografies on hi hagi una prohibició específica, per exemple, a la Sala Picasso.
 • Tocar les obres d’art, els seus suports, les vitrines i la retolació informativa.
 • Introduir bosses de més de 35 x 35 x 25 cm. En cas de ser permesa l’entrada d’una motxilla, cal portar-la al davant.
 • Portar abrics, gavardines o roba, en general de grans dimensions.
 • Introduir paraigües, objectes amb punxa o perillosos que puguin danyar les obres d’art.
 • Dibuixar amb qualsevol tècnica excepte amb llapis, però sempre a dos metres de distància de les obres. Per emprar altres sistemes de dibuix o pintura, cal demanar l’autorització expressa.
 • Per accedir a les sales com a copista, cal demanar l’autorització expressa al departament corresponent.
 • Enfilar-se sobre objectes, suports i vitrines.
 • Assenyalar amb objectes (tríptics, llapis, etc.) o amb el dit a prop de les obres d’art.
 • Apropar-se a les obres d’art a una distància menor als 60 cm.
 • Deixar els infants sense control. S’ha de mantenir el control dels menors en tot moment donant-los la mà. Es recomana no portar els infants a coll per evitar possibles accidents sobre les persones o les obres d’art. El Museu disposa de cotxets per a infants.

Disposicions relatives als grups amb educador/a del Museu, grups amb guia extern/a (guies oficials o professors/res) i grups sense guia

El Decret 5/1998, de 7 de gener, que regula l’activitat de guia de turisme, estableix que només estan habilitades per realitzar l’activitat de guia als recintes dels museus, les persones acreditades com a guies turístics a Catalunya, les persones que es dediquen a l’ensenyament, acompanyats dels seus alumnes, el personal al servei de l’Administració amb visites institucionals i el personal empleat i els serveis pedagògics dels museus.

Els grups escolars seran d’un màxim de 25 alumnes per als grups d’Educació Infantil i Primària i fins a 30 alumnes per als grups d’Educació Secundària i Cicles Formatius, sense comptar els acompanyants. El Museu, prèvia informació a l’escola i tenint en compte les característiques d’alguna de les activitats del programa escolar, podrà reduir la ràtio d’alumnes per grup. Els grups no escolars poden ser de, com a màxim, 30 persones sense comptar els acompanyants.

Tots els grups amb educador/a intern/a, grups amb guia extern/a (guies oficials o professors/res) i grups sense guia hauran de realitzar una reserva de visita, trucant al número de reserves del Museu.

La reserva realitzada dóna dret a efectuar una visita en la franja horària reservada.

El grup que efectuï la reserva rebrà una carta de confirmació que haurà de portar durant la realització de la visita.

La visita es formalitzarà al taulell d’acollida de grups i informació. Mentre duri el tràmit, el grup haurà de romandre junt a l’espai indicat pel personal d’atenció al públic.

El Museu es reserva el dret d’impedir, momentàniament, l’accés a les sales dels grups segons l’afluència de públic del moment.

Es permetrà l’accés a les sales de, com a màxim, un grup de visitants cada 15 minuts, mantenint sempre les normes de no més d’un grup per àmbit.

Els/les educadors/es del MNAC porten un distintiu propi en un lloc visible que els/les identifica com a guia autoritzat a fer la visita. Igualment, els/les guies externs han d’estar identificats com a tals, és a dir, portar en un lloc ben visible la seva acreditació corresponent.

En el moment que les sales es trobin plenes de públic, el vigilants de seguretat hauran de fer esperar tant els grups com els visitants individuals per estricte ordre d’arribada.

En el cas que un grup amb reserva no arribi puntualment per realitzar la visita, passarà a ser considerat igual que un grup sense reserva prèvia.

Els grups que arriben sense reserva prèvia hauran d’esperar fins que hi hagi disponibilitat per efectuar la visita.

El/la guia i/o educador/a del grup serà en tot moment responsable del grup que porta i l’encarregat de fer complir les normes. El grup té l’obligació de romandre junt durant tota la visita.

Només pot haver-hi un grup en una sala. Els/les guies hauran de fer esperar el grup el temps necessari o modificar el seu recorregut fins que la sala es buidi, i evitar que el pas del públic quedi obstaculitzat.

El número de persones per grup és de 30 com a màxim. En el cas que altres visitants es sumin al grup, es convidarà amablement que l’abandonin.

Els grups d’infants d’edat inferior a 16 anys només són admesos als espais públics del Museu si van acompanyats per un adult (18+) que controli i supervisi el comportament d’aquests infants durant la visita.

Les normes sempre han de ser comunicades per escrit al grup abans de l’inici de la visita. En el cas que això no s’hagi realitzat, es comunicaran a l’inici de la visita per motius legals i de seguretat. En el cas que sigui necessari, es tornaran a recordar les normes durant la visita.

El personal que realitza les funcions de guia haurà de ser inflexible amb aquestes normes, com a responsable del grup de visitants. En el cas que algun dels integrants del grup les incompleixi, l’educador/a primer mitjançarà amb el responsable/acompanyant del grup i si l’actitud persisteixi, informarà el controlador, i aquest al cap d’equip que, juntament amb el responsable de gestió de públic, es dirigirà al lloc de l’incident per tal d’actuar en conseqüència.

 

Directrius generals per a la visita

Cal conservar el bitllet d’entrada durant tota la visita, que es sol·licitarà en tots els accessos a les sales d’exposició.

A títol informatiu, es constata que l’horari de màxima afluència de públic és de 11.30 a 14.00 h.

A l’estiu, és convenient portar una peça d’abric atesa la temperatura de les sales de les col·leccions.

En benefici de la resta de visitants del Museu, és important mantenir un volum de veu moderat.

Posar el telèfon mòbil en silenci i, si s’ha de fer servir dins les sales d’exposició, parlar en veu molt baixa.

Les fotografies i gravacions de vídeo no poden ser reproduïdes, distribuïdes o venudes sense permís del Museu. En cas d’incompliment, el Museu es reserva la facultat d’emprendre les accions legals que consideri oportunes.

No es pot córrer per les sales, per evitar accidents i possibles danys a les obres d’art.

Els joves majors de 16 anys poden accedir al Museu sense necessitat d’anar acompanyats d’un adult o formar part d’un grup escolar o de lleure.

Els/les professors/es, els/les educadors/es, els/les guies o els/les acompanyants dels grups són responsables de tots els membres que acompanyen.

En cas d’evacuació, cal seguir les instruccions del personal del Museu.

Aforament de les sales: el Museu, en compliment de la normativa legal, adapta l’aforament als criteris de seguretat i de conservació preventiva.

Totes les persones que no compleixin aquestes normes poden ser convidades a sortir del recinte pel personal del Museu o de seguretat. Això sense prejudici de les accions legals que es puguin prendre contra aquestes persones o les seves accions.

Només les persones autoritzades pel Museu podran vendre o oferir en venda articles als visitants dins dels espais públics del Museu.

El personal d’atenció al públic disposa d’informació sobre els serveis i espais del Museu, per la qual cosa es recomana dirigir-se a aquest personal per fer qualsevol consulta, així com qualsevol suggeriment que es cregui oportú.

Es recomana consultar el lloc web del MNAC (www.mnac.cat) abans de realitzar la visita per confirmar els horaris de funcionament, exposicions, horaris de vacances, programació especial, etc.

 

 

         La Comissió Delegada

 

 

Descarregar aquesta pàgina en PDF
Museu Nacional d'Art de Catalunya    Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona     © MNAC, 2010 Avís legal
Amics del MNAC